Karadeniz Bayrak
Son Dakika
23 Ekim 2021 Cumartesi

Genel Sağlık Sigortası

15 Mart 2015 Pazar, 02:49

GENEL SAĞLIK SİGORTASIKARADENİZ BAYRAK/ORDU
2012 yılında uygulamaya giren zorunlu Genel Sağlık Sigortası  5510 s.kanun 4-a (SSK), 4-b (Bağ-Kur) ve 4-c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışanların eşi ve çocukları (18 yaşını geçenlerden öğrenime devam edenler 25 yaşına kadar) ayrıca genel sağlık sigortası ödemeyeceklerdir.
A)    UYGULAMA YÖNETMELİĞİGenel Sağlık Sigortası ile ilgili olarak uygulamanın ne şekilde ve nasıl yürütüleceği Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılarak 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.Yeşil Kartlılar ve Re’sen GSS Kapsamına Alınacaklar:1)    1/1/2012 tarihine kadar yeşil kart verilenler, 1/1/2012 tarihinde gelir tespitine tâbi tutulmaksızın primleri devlet tarafından ödenecek kişiler statüsünde genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilir. Bu kişilerin yeşil kart vize tarihinden itibaren bir ay içinde gelir tespitini yaptırmak üzere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içerisindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmaları gerektiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak. 2)    01/01/2012 tarihinden itibaren SGK tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişiler:—Yeşil kart kapsamında olmayan,—Genel sağlık sigortalısı olmayanlar—Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar,—Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, 01/01/2012 tarihinden itibaren SGK tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilir.Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar bunlardan aylık brüt asgari ücretin % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi alınacak.Gelir Testi:a)SGK re’sen tescil ettiği bu kişilere, gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurması gerektiğini bildirilecek. Re’sen genel sağlık sigortası tescili yapılan kişilerin gelir testi işlemleri, SGK veya ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından ailenin yazılı muvafakati alınarak vakıf tarafından sonuçlandırılacak. Ancak;—Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile—Genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenleringelirleri asgarî ücretin iki katı olarak kabul edilecek ve bu miktarın % 12’si tutarında GSS primi alınacak.b)Aile içinde kişi başına düşen gelirinin asgarî ücretin iki katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaz. Beyan edilen gelir esas alınarak GSS tescili yapılır. Beyan edilen aylık gelirin % 12’si tutarında GSS primi alınır.Gelir Tespiti İçin Başvuru: Gelir tespiti yapılması için başvuracak kişiler, gelir tespitine esas teşkil edecek göstergeleri içeren başvuru formu ile müracaat edecekler. Ancak, başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenecek.Aynı aileden birden fazla kişinin gelir testine tâbi tutulacak kişi olması hâlinde aynı form ile başvuru yapılacak.Başvuru, kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içerisindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılacak (Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı).Gelir Tespiti Yapılacaklar:Gelir tespiti,—Genel sağlık sigortalısı olmayanlar—Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar—Genel sağlık sigortalılığı sona erenler—Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona erenleriçin yapılır. Gelir tespiti yapılan genel sağlık sigortalılarının gerekli görülen hâllerde ve/veya genel sağlık sigortalılarının gelir durumlarının değişmesi sonucu gelir tespitinin yenilenmesi taleplerinin yerinde bulunması ya da vakıf ve/veya SGK tarafından gelir durumlarının değiştiğinin tespit edilmesi hâlinde gelir tespitleri yeniden yapılır.Aile Bireyleri İçin Aylık Ortalama Gelirin Hesaplanması:Gelir tespiti sonucu elde edilen ailenin ortalama aylık geliri, gelir tespitine esas alınan aile bireyi sayısına bölünerek aile içindeki kişi başına düşen gelir tespit edilir. Ailenin Aylık Ortalam GeliriAile İçinde Kişi Başı Geliri= ——————————————– Aile Bireyi SayısıGelir Tespitinde Aile Bireyleri:Aynı hane içinde yaşayan—Eş,—Evli olmayan çocuk,—Büyük ana ve büyük babadanoluşan aile esas alınacak. Gelir Tespitinde Aile İçinde Değerlendirilecek Olan Bireylerin Sayısının Belirlenmesi:—Aile içinde GSS olanlar,—Aile içinde GS sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler,—Yaşları ne olursa olsun aynı hanede yaşayan evli olmayan çocuklar,—Öğrenim nedeniyle geçici olarak aynı hanede yaşamayan yirmibeş yaşını doldurmamış evli olmayan çocuklar öğrenimleri süresinceaile içinde değerlendirilecektir.Özellik Arz Eden Durumlar:— Aynı hanede birden fazla aile yaşaması durumunda her bir aile için ayrı gelir tespiti yapılacak.—Gelir testine tâbi tutulacak kişi ile aynı hanede yaşamayan ana ve baba için bakmakla yükümlü olunsa dahi ayrı gelir tespiti yapılacak.—Kendisine kanunî temsilci atanan kişilerin aynı hanede birlikte yaşadıkları eşi, evli olmayan çocuğu, ana ve babası gelir tespitinde esas alınacak ( Burada belirtilen eş, evli olmayan çocuk, ana ve baba dışında, aynı hanede birlikte yaşasalar dahi kanunî temsilcileri gelir tespitinde değerlendirilmeyecek)GSS Primleri Devlet Tarafından Ödenecek Olanlar:Aile içinde,—GSS kapsamında veya—GSS kapsamında olanların bakmakla yükümlü olduğu kişi (örneğin eşi veya 18 yaşının altındaki çocuklar) durumundaolanların dışındakilerin (örneğin 18 yaşından büyük eğitime devam etmeyen işsiz erkek çocuk) aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı asgarî ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilenlerin GSS tescili yapılır ve bunların GSS primi devlet tarafından ödenecektir.GSS Primleri Aile Reisi Tarafından Ödenecek Olanlar:Aile içinde,—GSS kapsamında veya—GSS kapsamında olanların bakmakla yükümlü olduğu kişi (örneğin eşi veya 18 yaşının altındaki çocuklar) durumundaolanların dışındakilerin (örneğin 18 yaşından büyük eğitime devam etmeyen işsiz erkek çocuk) aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı asgarî ücretin üçte birine eşit veya üçte biri üzerinde olduğu tespit edilenlerin GSS primleri aile reisi tarafından ödenecektir.Borcu Olan 4-b Sigortalılar (Bağ-Kur):4/b (BağKur) kapsamında sigortalı sayılanlardan,—60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunan—Bu borcunu 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirmeyenler, onsekiz yaş altı çocukları hariç olmak üzere,—Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin GSS sayılmak için talepte bulunmaları hâlinde, yapılacak gelir tespiti sonrasında bu kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınacak, eğer gelirleri asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa primlerini devlet ödeyecek, fazla çıkarsa primlerini kendileri ödeyecek.—4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlardan 60 günden fazla prim borcu olanların kendileri, genel hükümlere göre, sağlık hizmetinden yararlanacağı tabidir. Gelir ve Durum Tespiti Kontrolü:  — Doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve benzeri nedenlerle hanedeki aile bireyi sayısının değiştiğinin tespit edilmesi durumunda gelir tespiti yenilenecek,— Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren primi Devlet tarafından ödenenler ile asgarî ücretin üçte biri üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenecek.— Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren doksan günde (üç ayda) bir aile içindeki bireylere ait veriler BSYHP’de otomatik olarak güncellenecek. Güncelleme sonucu durumunda değişiklik olduğu tespit edilen sigortalıların, tespit edilen aile içindeki kişi başına düşen gelirin aylık tutarına göre ödeyeceği prim miktarı yeniden belirlenecek ve buna göre genel sağlık sigortası tescili yapılacak, dolayısıyla bu yeni gelir durumuna göre primini ya devlet ödeyecek veya kendisi ödeyecek.— Kişinin, ödeyeceği prim miktarında azalma yönünde bir gelir değişikliği olduğunu bildirmesi veya bu değişikliğin vakıf tarafından tespit edilmesi hâlinde, bildirim veya tespit tarihinden itibaren ya da SGK’nın gelir tespitinin yeniden yapılmasını talep etmesi hâlinde gerekli iş ve işlemlerin başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması gerekecek.— Aynı hanede birlikte yaşama ve hanede meydana gelen değişikliklerde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kayıtları esas alınacak.-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi (primi devlet tarafından ödenenler-eski yeşil kartlılar-) ile (g) bendine tâbi genel sağlık sigortalıları (zorunlu sağlık sigortası kapsamına alınanlar), gelir tespitlerinin yapıldığı tarihten itibaren, yukarıda belirtilen durumlar hariç olmak üzere, altı ay içinde gelir tespitinin yenilenmesi talebinde bulunamayacak.Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Tahakkuk Zamanı ve Ödenmesi:Genel sağlık sigortası tescilinin re’sen yapıldığı tarihten itibaren prim tahakkuk ettirilecek ve ödeme yükümlülüğü başlayacak, dolaysıyla aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu için primi devlet tarafından ödenenler dışındakilerin her ay GSS primi ödemeleri gerekecek.Gelir Tespiti Sonucu Fazla Alınan Primlerin iadesi:SGK tarafından, gelir tespiti herhangi bir nedenle yapılmamış olan ve re’sen GSS kapsamına alınanlardan ilk etapta , aylık brüt asgari ücretin % 12’si tutarında genel sağlık sigortası primi alınacak. Bu kişiler, gelir tespitinin sonucuna göre ya primleri devlet tarafından ödenen kişiler statüsünde veya primleri kendileri tarafından ödenecek kişiler statüsünde genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek. Gelir tespiti sonucunda primleri devlet tarafından ödenmesi gerektiği veya kendisinden fazla prim alındığı tespit edilenlerden gelir tespitinin sonuçlandığı tarihe kadar alınan genel sağlık sigortası primleri herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilecek.SGK Gelir Tesbit Kararına İtiraz:SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, tebligatın yapıldığı genel sağlık sigortalısınca kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edilebilecek.Cezai Durumlar:-Bildirim yükümlülüğüne uyulmamak,-SGK’ya ve vakfa ibraz edilen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti hâlinde, ilgili kamu idareleri tarafından ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri SGK tarafından ilgili kamu idarelerine iade edilecek. Yenilenen gelir tespiti sonucunda kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası primleri, kişilerden geçmişe yönelik olarak yasal faizi ile birlikte tahsil edilerek yeni durumlarına göre genel sağlık sigortası tescili yapılacak.Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında SGK tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda, haklarında ayrıca idarî ve cezaî soruşturma yoluna gidilecek.Primlerin Ödenmemesi:Genel sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında 5510 sayılı Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanacak, primlerin icra ve haciz yoluyla tahsiline gidilecek.B)    5510 SAYILI KANUN’NA GÖRE GSS  Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar (5510 sayılı Kanuna göre):Aşağıda belirtilen kişiler genel sağlık sigortalısı sayılır. Bunlar;Türkiye’de ikamet eden kişilerden;1)    4/a kapsamına girenler (işçiler yani SSK’lılar)2)    4/b kapsamına girenler (kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, yani Bağ-Kur’lular)3)    4/c kapsamına girenler (memurlar)4)    İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler,5)    2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalılar6)    Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,7)    Vatansızlar ve sığınmacılar,8)    1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,9)    24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,10)    28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,11)    3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,12)    24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler,13)    Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, 14)    18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler,15)    11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 16)    Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, 17)    25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,18)    Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler,19)    Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar,genel sağlık sigortalısı sayılır.Sağlık Yardımlarından Yararlanma Şartları:Genel Sağlık Sigortasından karşılanan sağlık yardımlarından sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yararlanma şartlarına gelince, sigortalının;1-    Genel Sağlık Sigortasına kayıtlı olması, yani genel sağlık sigortalısı sayılması (kimlerin genel sağlık sigortalısı sayıldığı aşağıda belirtilmiştir),2-    Sağlık hizmeti sunucusuna (sağlık kuruluşuna) başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde en az 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması,3-    4/b kapsamında bulunanlar (kendi adına ve hesabına çalışanlar yani Bağ-Kur’lular) için sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması veya borcu olsa bile tecil edilmiş veya taksitlendirilmiş olması,4-    İsteğe bağlı sigortalılar için, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin herhangi bir borcunun bulunmaması,Gerekmektedir.Herhangi Bir Şarta Bağlı Olmadan Sağlık Yardımından Yararlanma Halleri:Ancak aşağıda belirtilen hal ver durumlar için genel şartlar aranmadan kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanırlar. Bunlar; 1- 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, 2- Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, 3- Trafik kazası halleri,4- Acil haller, 5- İş kazası ile meslek hastalığı halleri, 6- Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, 7- 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (koruyucu sağlık hizmetleri) ve (c) (analık haline bağlı bazı sağlık hizmetleri) bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, 8- Kanunun 75 inci maddesinde sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt hali.İşten Ayrılan Sigortalının Sağlık Yardımlarından Yararlanma Süresi:4/a (işçiler yani SSK’lılar), 4/b (kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, yani Bağ-Kur’lular) ile 4/c (memurlar) kapsamında sigortalı olanlar, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün daha genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve bu süre içerisinde sağlık yardımlarından yararlanırlar. Bu süre dolduktan sonra, bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, yani adlarına zorunlu sigortalılık (4/a-4/b-4/c) kapsamında 90 gün sigorta primi ödenmişse, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle, bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık yardımlarından yaralanırlar. Eğer 90 günleri yoksa işten ayrıldıktan sonraki 10 günlük süre dolunca bunların genel sağlık sigortasından yararlanma hakları sona erer.Genel Sağlık Sigortalısının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler:Kimlerin genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında sayılacağı, yani genel sağlık sigortalısı üzerinden sağlık yardımı alabileceği 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (10) numaralı bendinde belirtilmiştir. Buna göre; ▪ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler,▪ Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,▪ Vatansızlar ve sığınmacılar,▪ 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler,▪ 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler,▪ 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlar,dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;a-Eşi,b-18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi hâlinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az %60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları, c-Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kabul edilir.Ana ve babası boşanmış çocukların, genel sağlık sigortası kapsamındaki hakları, mahkeme kararı ile velayet hakkı verilmiş olan genel sağlık sigortalısı ana ya da baba üzerinden sağlanır. Genel Sağlık Sigortası Primleri Oranları:5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesi birinci fıkrası (f) bendine göre; Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için Kanunun 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5’idir. Bu primin % 5’i sigortalı, % 7,5’i ise işveren hissesidir.Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanlar ile 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler ve 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12’sidir.Prim Ödeme Yükümlüsü:5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesine göre; Kanunun uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve isteğe bağlı sigorta bakımından;a-    4/a (işçi) ve 4/c (memur) kapsamında sigortalı olanlar ile 5 inci maddenin (a) bendine tabi olanlar (hükümlü ve tutuklular) için bunların işverenleri,b-    4/b kapsamında sigortalı olanlar ile bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar, isteğe bağlı sigortalı olanlar ve 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) (mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler) ve (g) (başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar)bentlerinde sayılan kişilerin kendileri,c-    5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kişiler (harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olduğu için kendileri genel sağlık sigortası primi ödemeyecek vatandaşlar), için primi yılı merkezî yönetim bütçesinden karşılanmak üzere ilgili kamu idareleri, d-    5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kişiler (4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler) ile 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilenler (Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler) için Türkiye İş Kurumu,e-    5510 sayılı Kanununun 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim görenler ile meslek liselerinde staja tâbi tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu,f-    5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) ve (g) bentlerine tabi olanlar (haklarında sadece bazı sigorta kolları uygulananlar) için işverenleri veya kendileri,prim ödeme yükümlüsüdür. Dolayısıyla sigortalıların primlerini bu belirtilen prim ödeme yükümlüleri ödeyeceklerdir. Genel Sağlık Sigortası Primlerinin 30 Güne Tamamlanması:Sigortalıların 30 günden az gösterilmesiyle ilgili belgeler Kuruma verilmiş ve Kurumca kabul edilmiş olsa bile, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesi dördüncü fıkrası uyarınca; 4/a kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur.Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, bu kişilerin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olanların eksik güne ait genel sağlık sigortası primleri ilgili kamu idareleri (devlet) tarafından, bunun dışındakilerin eksik güne ait genel sağlık sigortası primleri kendileri tarafından ödenir.Prime Esas Kazançların Tespiti:1-    5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında (4/a, 4/b, 4/c) sayılan genel sağlık sigortalılarının prime esas kazançları, Kanunun 80 inci maddesine göre, yani sigortalıların tabi oldukları (4/a – 4/b – 4/c) kapsama göre tespit edilir. 2-    İsteğe bağlı sigorta kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının prime esas kazançlarını, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı (16 yaşından büyükler için uygulanan brüt asgari ücret) ile üst sınırı (alt sınırın 6,5 katı) arasında olmak koşuluyla isteğe bağlı sigortalının kendisi belirler. 3-    Sadece genel sağlık sigortasına tabi olan, yani 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası (c) bendinde belirtilen, genel sağlık sigortalarının prime esas kazançları ise şu şekilde belirlenir; a-Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar kendileri genel sağlık sigortası primi ödemez, bunların primi devlet tarafından ödenir. b-Yukarıdaki şekilde tespit edilecek aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan vatandaşlardan aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı;1-Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen kişiler için Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri, yani 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık brüt asgari ücretin üçte biri,2-Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen kişiler için Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı, yani 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık brüt asgari ücret,3-Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilen kişiler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı,  yani 16 yaşından büyükler için uygulanan brüt aylık asgari ücretin iki katı,Genel sağlık sigortası aylık prime esas kazancı olarak esas alınır.c-4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan genel sağlık sigortalısının prime esas kazancı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı, yani 16 yaşından büyükler için uygulanan brüt asgari ücret ,d-4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında özelleştirme nedeniyle iş kaybı tazminatı alanların prime esas aylık kazançları, iş kaybı tazminatı aylık tutarı,e-Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan genel sağlık sigortalısının prime esas kazancı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katının otuz günlük tutarı, yani 16 yaşından büyükler için uygulanan brüt aylık asgari ücretin iki katı,f-Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar için prime esas kazanç, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katının otuz günlük tutarıdır, yani 16 yaşından büyükler için uygulanan brüt aylık asgari ücretin iki katı,Olarak esas alınır.Genel Sağlık Sigortasıyla İlgili Sorumluluk Halleri:a-İşverenin Sorumluluk Halleri:5510 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca;İşveren, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık sigortalısına sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla işveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan sağlık hizmeti giderleri ve 65 inci madde hükümlerine göre yapılacak masraflar Kurum tarafından karşılanır.Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya gecikmesinden dolayı, genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya malûl kalmasına veya malûllük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu nedenle yaptığı her türlü sağlık hizmeti giderini ödemekle yükümlüdür.İlgili kanunları gereğince sağlık raporu alınması gerektiği halde sağlık raporuna dayanmaksızın veya alınan raporlarda söz konusu işte çalışması tıbbî yönden elverişli olmadığı belirtildiği halde genel sağlık sigortalısını çalıştıran işverenlere, bu nedenle Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri tazmin ettirilir. Sağlık kurulu raporu ile belli bir işte çalışamayacağı belgelenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki kişiler bu işte çalıştırılamaz. Bu kişileri çalıştıran işverenler, genel sağlık sigortalısının aynı hastalık sebebiyle Kurumca yapılan masraflarını ödemekle yükümlüdür.İş kazası ile meslek hastalığı, işverenin kastı veya genel sağlık sigortalısının iş sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri işverene tazmin ettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.b-Sigortalının Sorumluluğu:Tedavinin sona erdiğine ve çalışılabilir durumda olduğuna dair Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından belge almaksızın başka işte çalışan genel sağlık sigortalısının aynı hastalığı sebebiyle yapılan tedavi masrafları ise kendisinden alınır.c-Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu:Genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere;• Kastı veya suç sayılır bir hareketi,• İlgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması ya da ihmali nedeniyle, Kurumun sağlık hizmeti sağlamasına veya bu kişilerin tedavi süresinin uzamasına sebep olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen üçüncü kişilere, Kurumun yaptığı sağlık hizmeti giderleri tazmin ettirilir.2012 de GSS kendileri ödeyecekler için prim tutarları:01.01.2012 ile 30.06.2012 tarihleri arası ödenecek GSS  prim tutarları1- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için,886,50 TL /3 = 295,50 TL x  % 12 = 35,46 TL2- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için,886,50 TL x % 12 = 106, 38 TL3- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için886,50 TL  x 2 = 1,773 TL x % 12 = 212,76 TL 01.07.2012 ile 31.12.2012  tarihleri arasında ödenecek GSS  prim tutarlarıAylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için,940,50 TL/ 3 = 313,50 TL x  % 12 = 37,62  TL- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için,940,50 TL x % 12 = 112,86 TL- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için,940,50 TL x 2 = 1,881 TL x % 12 = 225, 72  TL olmuştur

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İçerikler İzinsiz Kopyalanamaz!